Klik hier om de voorwaarden in PDF te bekijken of downloaden

Algemene voorwaarden Blush & Bloom Events

Algemene voorwaarden

Definities:

Organisator: In deze voorwaarden wordt de organisator verstaan onder Blush & Bloom Events: Blush & Bloom Events is een evenementenorganisatie en stylingsbureau, statutair gevestigd te Hasselt, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 93540167.

Opdrachtgever: Diegene die een overeenkomst aangaat met de organisator.

Diensten: De door de organisator aangeboden evenementenorganisatie- en stylingdiensten zoals schriftelijk met de opdrachtgever is afgesproken.

Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Blush & Bloom Events, evenals op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 Alle offertes van de organisator zijn wederzijds geheel vrijblijvend, tenzij onherroepelijkheid van het aanbod op enigerlei wijze blijkt. Herroeping van het aanbod kan door de organisator plaatsvinden onverwijld na de aanvaarding door de opdrachtgever.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Blush & Bloom Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.5 Bestellingen gaan via de website, e-mail, of telefonisch. Aan druk-, zetfouten, verschrijvingen en aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.6 Wijzigingen in bestelling(en) moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de organisator ter kennis worden gebracht.

2.7 De Diensten zullen te allen tijde in het bezit blijven van Blush & Bloom Events.

Artikel 3 – TARIEVEN EN BETALING

3.1 Alle tarieven worden berekend volgens de afspraken tussen partijen en gelden voor de periode die tevoren tussen partijen is afgesproken.

3.2 De opdrachtgever draagt gedurende de gehele uitvoering van de Diensten het risico en de verantwoordelijkheid, inclusief financiële verplichtingen.

3.3 Betaling dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Bij gebreke hiervan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

3.4 Bij het huren van materialen kan Blush & Bloom Events een borg vragen. Deze borg wordt terugbetaald aan de opdrachtgever na retournering van de gehuurde materialen in goede staat, conform de overeenkomst.

Artikel 4 – ANNULERING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Annulering van eenmaal geplaatste bestellingen is mogelijk volgens onderstaande regeling: Bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum wordt 50% van de totale prijs in rekening gebracht. Bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum wordt 75% van de totale prijs in rekening gebracht. Bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum wordt 90% van de totale prijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum wordt 100% van de totale prijs in rekening gebracht.

4.2 Wijzigingen in de overeenkomst dienen tijdig en schriftelijk aan Blush & Bloom Events te worden gemeld. Blush & Bloom Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen te accepteren of te weigeren.


Artikel 5 – VERHUUR VAN MATERIALEN

5.1 In het geval van verhuur van materialen door Blush & Bloom Events aan de opdrachtgever, gelden de volgende bepalingen:
a. De verhuurde materialen blijven te allen tijde eigendom van Blush & Bloom Events.
b. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correcte gebruik en onderhoud van de gehuurde materialen.
c. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade aan de gehuurde materialen tijdens de huurperiode.
d. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het retourneren van de gehuurde materialen binnen de overeengekomen termijn en in dezelfde staat als waarin ze zijn ontvangen.
e. Indien weersomstandigheden het gebruik van de stylingsproducten tijdens het evenement ongeschikt maken, zal Blush & Bloom Events redelijke alternatieven aanbieden indien mogelijk. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 – AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Blush & Bloom Events is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van Blush & Bloom Events is beperkt tot de netto factuurprijs van de Diensten.

6.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van de geleverde Diensten.

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Blush & Bloom Events en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.